Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu stránky www.dynasit.com. Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou MLAD s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, email: info@dynasit.sk.

Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať telefonicky, elektronickou cestou, faxom. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a dodacia lehota by mala prekročiť 20 pracovných dní bude odberateľ o tomto dopredu informovaný.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru – t.j. výrobok sa zhotovuje podľa parametrov zadaných objednávateľom.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené ako konečné s DPH bez nákladov na dopravu do miesta určenia. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri odberoch nad isté množstvo je možné dohodnúť individuálne cenové a platobné podmienky.

Spôsob platby
Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

1. Platba v hotovosti pri prevzatí
Tento druh platby môžete uplatniť v kombinácii s týmito druhmi dopravy:
osobný odber
dobierková služba
priamy dovoz zabezpečený dodávateľom

2. Predplatba
Objednávka bude odoslaná v deň pripísania kúpnej ceny (ceny za objednaný tovar) na účet dodávateľa, alebo po obdržaní vierohodného dokladu o uskutočnení transakcie (kópia výpisu z účtu, resp. prevodný príkaz potvrdený bankou)

3. Platba na faktúru
Spoločnosť MLAD s.r.o. si vyhradzuje právo určiť s ktorými odberateľmi budú dohodnuté fakturačné platobné podmienky s lehotou splatnosti.

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

Zodpovednosť za chyby a reklamácia
Spoločnosť MLAD s.r.o. zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady, ktoré má tovar pri dodaní na miesto určenia, resp. ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Sprievodné doklady, vzťahujúce sa k predaju tovarov:
dodací list
faktúra
iný doklad na základe individuálnej dohody spoločnosti MLAD s.r.o. a odberateľa (napr. konfirmačný e-mail)


Ochranné (dizajnové) rúško - záručné a dodacie podmienky

Počas doby trvania krízového stavu v súvislosti s koronavírusom je situácia v dostupnosti materiálov na trhu kritická a nepredvídateľná. Nakoľko tento stav výrobca nevie ovplyvniť, môže to mať vplyv na dodacie lehoty ako aj konštrukciu produktu. Niektoré komponenty na produktoch sa môžu farebne aj kvalitatívne alternovať. Dodané produkty teda nemusia byť v niektorých kompozitných materiáloch identické s produktami zobrazovanými na web stránkach. Uvedené rozdiely v materiálových komponentoch výrobca teda neakceptuje ako oprávnené dôvody k reklamácii. 


Záručná doba
Záručná doba sa riadi ustanoveniami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Záruka zaniká:
porušením podmienok pre používanie tovaru, alebo jeho bežnú údržbu; používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie
nedodržaním technických podmienok a návodu na použitie
neoprávneným zásahom do dokladov o predaji tovaru.
Spôsob a miesto reklamovania tovaru
Pri výskyte závažných chýb v dodávke kontaktujte prosím spoločnosť MLAD s.r.o. prostredníctvom:
elektronickej pošty na adrese info@dynasit.sk
telefónu +421 46 5476 047
osobne v sídle spoločnosti MLAD s.r.o.

Právne informácie
Táto internetová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou MLAD s.r.o. Táto stránka môže obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a môže byť nekompletná alebo neaktuálna. Z tohto dôvodu si spoločnosť MLAD s.r.o. vyhradzuje právo opravovať takéto chyby, nepresnosti (aj po uskutočnení záväznej objednávky) a dopĺňať, meniť a aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje sa netýkajú cien tovarov.

Ochrana osobných údajov

1.) Prevádzkovateľom informačných systémov je spoločnosť MLAD s.r.o, Pstruhárska 5, 972 51 Handlová. Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.) Na základe vytvorenej objednávky alebo registrácie užívateľského účtu je v súlade s §10 ods. 3 písm. b) prevádzkovateľ oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje. Rozsah spracúvaných údajov je: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, predmet nákupu, suma nákupu. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky (uzatvorenie kúpnej zmluvy, uskutočnenie platby, dodanie tovaru) a súvisiaca komunikácia
s dotknutou osobou ako aj vedenie evidencie spojenej s vybavovaním reklamácii. Na spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy s dotknutou osobou je oprávnený prevádzkovateľ a jeho zamestnanci. Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov je dobrovoľný a je daný na dobu nevyhnutnú na naplnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou najdlhšie po dobu existencie užívateľského účtu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná osobné údaje poskytovať správne a pravdivo. Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov zabezpečuje potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia.

Dotknutá osoba má v zmysle §28 zákona č.122/2013 Z.z právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

3.) Dotknutá osoba zakliknutím príslušného políčka udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely propagačné, marketingové a zároveň vyslovuje súhlas s tým, aby prevádzkovateľ posielal dotknutej osobe ponuky tovarov a služieb, informácie o zľavách a akciách v elektronickej podobe. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail. Súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu 5 rokov, pričom zákazník má právo pred uplynutím uvedenej doby odvolať tento súhlas a to písomne na adrese MLAD s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová alebo 
e-mailom na adrese info@dynasit.sk.Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov je dobrovoľný. Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná osobné údaje poskytovať správne a pravdivo. Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov zabezpečuje potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia.

Dotknutá osoba má v zmysle §28 zákona č.122/2013 Z.z právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.

Služba Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.
V Handlovej, dňa 1.11.2012


Záručné a dodacie podmienky

Dodacie podmienky:
Tovar spravidla expedujeme do 7-ich pracovných dní od prijatia objednávky. Náklady na doručenie nie sú súčasťou ceny. Ceny za doručenie uvedené v objednávkovom formulári e-shopu platia len pre dodanie v rámci Slovenskej republiky. Cena za dodanie v rámci krajín EU je účtovaná na základe aktuálnych cenových podmienok prepravných spoločností. Cena za dodanie mimo SR bude zákazníkom oznámená individuálne. Tovar obvykle držíme v dostatočnom množstve na sklade. V prípade, že tovar nie je skladom, budete upozornený po prijatí objednávky na nedostupnosť aj s predpokladaným termínom doručenia, aby ste mohli objednávku prípadne stornovať. Ak sa rozhodnete objednávku stornovať pre nedostupnosť tovaru a medzičasom poukážete platbu na náš účet, bude Vám obratom vrátená v plnej výške.

Záručné podmienky:
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia s výnimkou tovaru označeného ako tovar bežnej spotreby. Tovarom bežnej spotreby sa rozumie samotný produkt (nie batérie, ktoré sú súčasťou balenia). V prípade že objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nesplní Vaše očakávania máte možnosť vrátiť ho do siedmich dní odo dňa kedy Vám bol doručený. Reklamácie spravidla vybavujeme okamžitou výmenou chybných komponentov. Ak nie je možné z nejakého dôvodu vybaviť reklamáciu okamžite, je reklamácia vybavená do 30-tich kalendárnych dní opravou, výmenou alebo vrátením peňazí. K uplatneniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe, alebo záručný list s uvedeným dátumom predaja.